Oversigt over kurser, uddannelser og konferencer

skakbrikker bliver låst op

Den motiverende samtale

På kurset lærer du at afholde motiverende samtaler med unge og hjælpe den ønskede forandring på vej ved at støtte de unge i deres overvejelser og tro på egne evner. Du vil blive introduceret til den motiverende samtale som metode, og der vil indgå forskellige praksisrettede øvelser.

thumbs-up hænder

Diagnoser med muligheder

På konferencen er der fokus på diskussionen af, om det at have en diagnose kan være noget andet og mere end en begrænsende faktor. Oplægsholderne vil blandt andet fokusere på retorikkens magt, som eksempelvis kommer til udtryk ved ’den kompenserende tilgang’ til unge med en diagnose. Kom og bliv klogere på, hvordan man gennem medieret læring og kognitiv træning kan styrke og dyrke diagnosens iboende potentiale.    

pige med eksamensangst sidder i vinduet med bog

Eksamensangst

Gennem kurset kvalificeres du til at forestå både fælles og individuel rådgivning til de elever, der er ramt af symptomer på eksamensangst. Du vil blandt andet komme til at arbejde med de katastrofetanker, som ofte er forbundet med angsten. 

hjernemotiverende undervisning - pige med åben bog

Hjernemotiverende undervisning

Lær at skabe motiverende undervisning ved at henvende dig til elevernes belønningssystem. Med udgangspunkt i den neuropsykologiske teori samt evidensbaseret viden om hjernens ressourcer får du didaktisk indsigt, der gør det nemmere at vinde kampen om elevernes opmærksomhed.    

 

dreng jubler i solnedgang

Ildsjælecoachuddannelse

Hjælp unge med at bryde uhensigtsmæssige mønstre og vaner. Vær med til at ændre begrænsende tanker til styrkende tanker. Denne coachmodel tager udgangspunkt i den kognitive teori og henter samtidig inspiration i den narrative tilgang til samtalen. Vi arbejder også med at skabe ro for den unge til at håndtere hverdagens mange valg og krav, blandt andet ved at lave mindfullnessøvelser. Uddannelsen klæder dig på til at møde de unge, der hvor de er, med indsigt i deres livsverden. 

 

kognitiv vejlederuddannelse - vis vej

Kognitiv vejleder-uddannelse

Kognitiv metode er en effektiv interventionsmetode, særligt i behandlingen af angst, depression og misbrug hos psykisk sårbare unge, og uddannelsen i den kognitive metodes redskaber og teknikker giver dig en forståelsesramme at arbejde inden for. Du får viden om fastholdelse af frafaldstruede unge og bliver i stand til at hjælpe dem henimod at gennemføre deres uddannelse. 

 

pige i skov kigger frem

Kognitiv vejledning

Som coach, mentor, socialrådgiver, underviser eller lignende giver dette kursus dig konkrete værktøjer – ud fra den kognitive metode – til at varetage samtaler med unge, der udviser tegn på mistrivsel. Værktøjerne har alle til formål at hjælpe den unge til at skabe positive livsforandringer ved at rette opmærksomheden mod den unges tankemønstre. 

 

narrative samtaler

Narrativ samtalepraksis

I den narrative samtalepraksis er der fokus på interview- og samtaleteknikker, som får den unge til at åbne op for sin livsverden og se sine egne handlemuligheder. Vi arbejder med at lære, hvordan vi kan nuancere unges syn på sig selv og brede deres handlingsmuligheder ud. Narrativ teori og pædagogik er oplagte efteruddannelsesområder for underviseren, vejlederen og pædagogen.

 

problematisk skolefravær

Problematisk skolefravær

Skolefravær kan have store indvirkninger på en elevs sociale og faglige udvikling, og der ses ofte en sammenhæng mellem fraværet og psykiske lidelser som angst, depression og adfærdsforstyrrelser. På dette kursus arbejder vi med at forstå de mange faktorer, der virker ind på elevens mistrivsel. Du får konkrete metoder, som kan hjælpe dig til at håndtere og reducere skolefraværet. 

 

Pyt med perfekt

Hvad vil det sige at vokse op i en nulfejlskultur? Det er et af de spørgsmål, vi vil arbejde med på kurset, hvor du vil få viden om og redskaber til at støtte de unge, der føler sig pressede. Du bliver klædt på til at hjælpe de unge med at skabe mere realistiske forventninger til sig selv og – via konkrete spørgeteknikker – at udfordre præstationssamfundet sammen med dem. 

 

hænder med smartphones

Reboot unges digitale dannelse

At ’reboote’ betyder at genstarte. Formålet med at genstarte de unges digitale vaner er at hjælpe dem med at vinde koncentrationen og trivslen tilbage. Med erfaringspædagogikken som fagligt grundlag stiller vi skarpt på de unges digitale vaner og undersøger, med udgangspunkt i Reboot-modellen, hvordan vi kan medvirke til, at de unge får genstartet og rekalibreret de digitale vaner. 

 

 Rytmik i praksis

Er du pædagog, dagplejer eller arbejder du med børn på anden vis? Så kan dette kursus give dig kompetencer til at bruge rytmik som et pædagogisk redskab. Vi arbejder ud fra et helhedssyn på børnene, hvor rytmikken tager udgangspunkt i deres eget legeunivers. Du vil komme til at reflektere over din egen rolle som voksen i legen samt legens betydning for barnets alsidige udvikling – og så får du en masse lege med hjem.

 

stille elever

Stille elever – klar til forandring?

Det er let at blive overset, hvis man ikke gør meget væsen af sig selv og i øvrigt passer sine ting. Men faktisk kæmper en del af den slags ’stille elever’ med lavt selvværd og præstationsangst. Det er derfor vigtigt, at undervisere, vejledere og mentorer får hands on-erfaring med at hjælpe de stille elever til – gennem kognitiv omstrukturering – at gå ind i en positiv forandringsproces. På kurset får du indsigt i perfektionismens konsekvenser og den kognitive adfærdsmodel som arbejdsredskab. 

 

Styrk din professionelle relationskompetence

Styrk din professionelle relationskompetence

Med særligt fokus på undervisere i udskolingen samt på ungdomsuddannelserne vil skoleforsker Louise Klinge tage dig med ind i didaktikerens værksted og se på lærer-elev-relationen. Grundtesen er, at jo bedre lærerens relationskompetence er, jo bedre trivsel og engagement kan samskabes med eleverne. Relationskompetencen er et håndværk, man som underviser konstant udvikler på, og du får derfor også konkrete værktøjer med hjem, som du kan bruge i din undervisning. 

 

Styrkelse af børns sprog og skriftsprog

Som pædagog, dagplejer, børnehaveklasseleder eller lignende er det en del af din opgave at understøtte børns sproglige og skriftsproglige udvikling. På kurset får du indsigt i denne udvikling samt konkrete metoder til at stimulere barnets sprog og skriftsprog i læringsmiljøer, der stilladserer den sproglige udvikling som social praksis. Vi vil dykke ned i samarbejdet mellem hjem, dagtilbud og skole samt tale om den løbende evaluering af barnets (skrift)sproglige udvikling.    

 

pige kigger ud af vinduet

Støt unge med angst

Dette kursus zoomer ind på angstens forskellige ansigter, lige fra eksamensangst til socialfobi. Vejledere, mentorer og undervisere får på kurset kompetencer til at tage de unge med angstsymptomer i hånden og udfordre deres hverdagsangst. Med afsæt i den kognitive teori vil vi kigge på  blandt andet katastrofetanker, undgåelses- og sikkerhedsadfærd og anvende spørgeteknikker, der støtter den angstramte unge. 

 

teenagecoaching - dreng sidder op ad væg

Teenagecoaching

Lær at støtte unge til et liv med mere mod, selvværd og livsglæde. Vi vil på kurset arbejde med, hvordan vi kan hjælpe de unge til at skabe positive livsforandringer samt bryde med dårlige vaner og tankemønstre. Med afsæt i et erfaringsbaseret menneskesyn vil du blive fortrolig med den coachende samtale som metode – og andre praksisrettede øvelser. Øvelserne trækker både på dele af den kognitive og narrative teori samt positiv psykologi, og vi vil også tale ind i motivationsteorien.      

 

Uddannelse i børns sprogtilegnelse

Formålet med denne uddannelse er, at du får viden om og redskaber til at understøtte børns sprogtilegnelse. Du vil få indsigt i sprogmiljøers indvirkning på barnets sproglige udvikling – både hjemme og i dagtilbud. På uddannelsen lægges der stor vægt på, at den evidensbaserede viden kan omsættes til konkrete, sprogstimulerende værktøjer i din daglige praksis. Du får kompetencer til at udvikle det sproglige – også tosproglige – læringsmiljø i dagtilbuddet.