Temaer

ADHD og ADD

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og betyder, at man har problemer med at holde fokus, at man er impulsiv og har et højt aktivitetsniveau. Der er forskellige typer af lidelsen:

  • Den kombinerede type, hvor der er forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulskontrol.
  • ADD, også kaldet ’den stille ADHD’, hvor der overvejende er forstyrrelse af opmærksomheden.
  • ADHD med overvejende forstyrrelse af aktivitet og impulsivitet.

Fælles for disse forstyrrelser er, at de gør det svært at regulere adfærden, og det kan være en belastning ikke kun for den diagnosticerede, men også for hans eller hendes omgivelser. Man mener, at lidelsen skyldes biologiske forstyrrelser i de dele af hjernen, der har med netop vores opmærksomhed, impulser og motorik at gøre.

Symptomer og adfærd

Ifølge ADHD-foreningen er der mange forskellige symptomer, som kan knytte sig til en ADHD-lidelse.

Personer med ADHD oplever opmærksomhedsvanskeligheder og er ofte udfordrede på deres koncentration. Det er ikke altid, at de hører eller opfatter, hvad der bliver sagt. Hos børn kan man fejlagtigt tro, at det handler om ’selektiv hørelse’, men i denne sammenhæng har det at gøre med det udbredte koncentrationsbesvær. Derudover har den ADHD-ramte ofte svært ved at planlægge og gennemføre aktiviteter og kan blive opfattet som glemsom.

Hyperaktiviteten kommer til udtryk som en motorisk uro og trangen til hele tiden at skifte stilling. Derudover er det et kendetegn, at den ADHD-ramte virker ’hyper’ og kan have tendens til at snakke meget.

I forhold til impulsivitet kan lidelsen komme til udtryk ved, at der svares, inden den anden har snakket færdig, og at personen med ADHD har tendens til at afbryde tale eller aktivitet.

Støt en ung med ADHD eller ADD

Selvom hyperaktiviteten er fraværende i ADD-diagnosen, minder behandlingen for de to diagnoser meget om hinanden. Behandlingen tilrettelægges efter, hvor meget den unge er påvirket af lidelsen i hverdagen, og om der optræder andre psykiske lidelser på samme tid.

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig at være effektivt i behandlingen af ADHD og ADD. Her udstyrer man den unge med konkrete værktøjer, som kan anvendes i hverdagen og medvirke til at gøre det lettere at leve med den psykiske lidelse. Værktøjerne retter sig både mod tanker og adfærd. I kombination med psykoedukation kan man hjælpe den unge til selv at blive mere opmærksom på, hvad lidelsen indebærer af symptomer, og hvilken betydning det har for ens adfærd.

Ofte vil den kognitive terapi dog fungere godt i samspil med medicinsk behandling. Medicinen er med til at holde den diagnosticerede fokuseret på en respektiv opgave og kan gøre det nemmere for ham eller hende at skabe struktur i hverdagen.

En nyere behandlingsmetode inden for ADHD-behandlingen kaldes neuro- eller biofeedback. Her træner man hjernens evne til at kontrollere sig selv, og målet er, at den diagnosticerede får lettere ved følelseshåndtering, nemmere ved at holde opmærksomheden samt kontrollere sine impulser.

Fakta

  • 2-3 % af danske skolebørn er diagnosticeret med ADHD.
  • 70-80 % af børn og unge med ADHD har en ledsagende sygdom.
  • 25 % af danske børn, der diagnosticeres i børne- og ungdomspsykiatrien, får en ADHD-diagnose.